Wednesday, May 13, 2009

Saturday, May 9, 2009

Sambungan penilaian aktiviti bahasa...
 • Pantun
 • Sajak
 • Ceramah
 • Syarahan

Pantun

 • satu bentuk puisi lisan yasng bersifat peribumi.
 • rangkap-rangkap pantun yang mudah, ringkas dalam bentuk kias ibarat, usik mengusik, uji menguji di kalangan masyarakat.
 • seperti perumpamaan, bidalan, dan rumus-rumus bahasa tersirat.
 • terdapat pantun 2 baris, 4 baris dan 8 baris.

ciri-ciri pantun:

 • bentuk yang unik iaitu sifatnya yang profan.
 • bahasa bebas dari pantang larang.
 • mudah dicipta dan lebih akrab dengan masyarakat bawahan.
 • unsur-unsur persekitaran menjadi ilham.

Sajak

 • satu bentuk puisi lisan moden yang lebih bebas bentuknya dari puisi tradisional seperti pantun dan syair.
 • rangkap dan temanya tidak terhad dan bebas.
 • baris dan rentak dalam sajak tidak terhad.
 • pengarang bebas pilih baris dan rentak untuk hasilkan sajak.
 • penggunaan kata dna ungkapan saling berkait dan terjalin erat berdasarkan makna dan irama.

Ceramah

 • pengucapan tentang bidang tertentu disampaikan oleh orang yang pakar.
 • penerangan dan penjelasan tentang perkara yang menjadi perbincangan umum, topik disampaikan penceramah kepada penonton.
 • biasanya diadakan di majlis atau perhimpunan.

jenis-jenis ceramah :

 1. ceramah agama
 2. ceramah pendidikan
 3. ceramah kesihatan
 4. ceramah kesedaran dan sebagainya

Syarahan

 • syarahan mempunyai kata aluan,pendahuluan, kata penghadapan, isi dan penutup.
 • penerangan dan penjelasan tentang tajuk syarahan perlu disampaikan secara teratur, mantap dan berkesan.
 • isi syarahan perlu berdasarkan fakta yang tepat dan contoh-contoh yang relevan. isi utama perlu disokong oleh isi sampingan.
 • sebagai langkah awal, sediakan satu rangka penulisan untuk dijadikan panduan semasa aktiviti syarahan.

Interaksi Minggu 10

PENILAIAN AKTIVITI BAHASA

Menilai dengan menggunakan instrumen :
 1. Forum
 2. Debat
 3. Pidato

Forum

 • satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu tajuk, di mana ia dijalankan secara formal.
 • teknik berforum merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai, pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas, objektif, kreatif dan rasional.
 • tajuk forum haruslah dipilih dengan mudah, menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran, pencapaian serta peringkat umur pelajar.
 • soalan daripada penonton boleh diajukan kepada para panel untuk mendapatkan ulasan selanjutnya.

Debat

 • pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun.
 • terdapat dua pihak yang akan mengutarakan pendapat masing-masing sama ada pihak pertama terdiri daripada penyokong tajuk dan pihak kedua membangkang tajuk itu.
 • huraian yang dilontarkan mestilah berpandukan kepada fakta.
 • setiap pihak haruslah yakin dan menegakkan fakta yang diutarakan.
 • pihak pemnbangkang boleh mengangkat tangan dan meminta izin laluan untuk memperbetulkan fakta pihak pencadang dan sebaliknya.
 • sesi pengulasan akan dibuat daripada setiap ahli setelah selesai.
 • masa yang diberikan untuk sesi berdebat akan ditetapkan.

Pidato

 • huraian isi-isi yang melibatkan fakta atau prinsip-prinsip berdasarkan tajuk yang diberikan.
 • interaksi satu hala di mana pemidato membentangkan hujah-hujahnya di depan penonton.
 • pidato bukan membaca tetapi menerangkan, memberi interpretasi dan menghuraikan idea-idea untuk menguatkan fakta yang diketengahkan.
 • hal ini membolehkan penyampaian isi pidato lebih kukuh kerana adanya fakta beserta contoh yang diberikan.

Interaksi Minggu 9

Kaedah Penilaian Kemahiran Bahasa

Penilaian lisan dibuat untuk mendapatkan maklumat hasil interaksi antara :
 1. pelajar dengan pendidik
 2. pelajar dengan pelajar
 3. pelajar dengan bahan pembelajaran

Aspek-aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah :

 1. kefahaman konsep
 2. pengetahuan fakta
 3. pemikiran peringkat tinggi
 4. kecekapan mendengar
 5. penggunaan bahasa yang tepat
 6. kecekapan matematik
 7. gaya persembahan/kelancaran bahasa
 8. pertuturan dan sikap

Penilaian Kemahiran Menulis

Penilaian penulisan dilakukan dengan menilai :

 • karangan
 • laporan projek/kerja kursus/folio
 • latihan dan ujian bertulis
 • huraian atau tafsiran data/jadual, graf atau carta

Kemahiran yang diukur dalam kemahiran menulis ialah :

 1. kemahiran menulis
 2. menyusun idea
 3. perbendaharaan kata
 4. mengaplikasi
 5. mentafsir
 6. menilai
 7. mempertahan/menyokong hujah
 8. menyebar idea/buat rumusan/cadangan

Interaksi Minggu 7

KAEDAH PENILAIAN BAHASA
 1. penilaian melalui kontrak pembelajaran
 2. penilaian melalui soal jawab

Penilaian melalui kontrak pembelajaran

 • kontrak pembelajaran - aktiviti seorang guru menetapkan sesuatu peraturan atau syarat perjanjian kepada muridnya.
 • guru akan meminta muridnya untuk melakukan sesuatu pekerjaan , contohnya membuat kerja rumah atau latihan semasa di rumah.
 • jika murid itu dapat membuat latihan itu, guru akan memberikan hadiah atau ganjaran hasil daripada kerja murid tersebut.
 • jika tidak dapat, guru boleh mengambil tindakan seperti hukuman atau denda yang berpatutan.
 • tujuannya untuk mengelakkan murid itu daripada membuat kesalahan yang serupa pada masa akan datang.
 • secara tidak langsung, berlakulah perjanjian pembelajaran dalam masa yang ditetapkan.

Penilaian melalui soal jawab

 • guru akan dapat menilai murid-muridnya melalui soal jawab yang dijalankan di dalam kelas.
 • guru dapat mengetahui kelemhan setiap murid dalam sesuatu topik yang diajarkan.
 • guru dapat mencari penyelesaian terhadap kelemahan yang dialami oleh murid.
 • jika ada di antara murid yang tidak faham tentang topik yang diajar, proses pembelajaran akan diulang semula. guru akan mengajar murid yang lemah itu dengan menggunakan kaedah yang lebih mudah lagi.
 • tujuannya supaya murid itu memahami serta mengikuti segala topik yang sedang diajar itu.

Interaksi minggu 6

Penilaian Melalui Portfolio
Terdapat 3 peringkat dalam menilai portfolio:
 1. penilaian awal
 2. penilaian merentasi tugas bertulis mengikut kriteria dengan skala

contoh :

sangat tinggi (5)

tinggi (4)

sederhana (3)

rendah (2)

sangat rendah (1)

3. senarai ciri-ciri paling penting

4. penentuan gred

kaedah penilaian bahasa

-penilaian berbentuk lebih terbuka

- tugasan portfolio dapat dipantau

- penilaian dijalankan secara berterusan

jenis-jenis portfolio yang boleh dibina :

 1. portfolio kerja harian
 2. portfolio hasil terbaik
 3. portfolio dokumen

kegunaan portfolio

 1. membolehkan guru menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot.
 2. mengawal dan memantau perkembangan pelajar.
 3. mempelbagaikan bukti penilaian.
 4. membolehkan penilaian dalam bidang afektif tentang usaha dan aplikasi.

bagaimana portfolio dinilai

 1. berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan.
 2. fokus kepada aspek perkembangan pengetahuan dan kefahaman.
 3. peta perkembangan pelajar digunakan bagi memberi gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh.

kriteria penilaian

 1. struktur dan organisasi
 2. strategi pengurusan
 3. variasi isi yang sesuai
 4. struktur ayat dan gaya bahasa
 5. senaraikan ciri.
 6. mengambil kira markah yang diberikan
 7. skala berkadar atau berkala

Monday, February 9, 2009

ISL-INTERAKSI 5

JENIS PENILAIAN BAHASA

UJIAN FORMATIF
merupakan penilaian yang dibuat secara berterusan-sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk yang diajar.

Contoh: soal jawab, latihan yang diberikan guru dan ujian mingguan.

TUJUAN
Mengesan masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran.
Memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran.
Mengenal pasti kelemahan penyampaian pengajaran.
Pelajar mengetahui kelemahan mereka.
Guru dan pelajar dapat mengubah kaedah p&p-tingkatkan pencapaian dalam peperiksaan.

PROSEDUR UJIAN FORMATIF
Menentukan tajuk pengajaran
ü Guru tentukan tajuk-tajuk pengajaran yang perlu dihabiskan dalam satu tahun.
ü Susun tajuk pengajaran mengikut peringkat kesukaran.
ü Bagi tajuk yang luas, pecahkan kepada tajuk-tajuk kecil.
ü Sebelum beralih ke tajuk lain, guru perlu adakan ujian formatif-nilai penguasaan pelajar bagi tajuk yg telah diajar.

Menentukan aspek dan tahap penguasaan
ü Guru tentukan aspek-aspek tertentu bagi setiap tajuk pengajaran yang perlu dikuasai pelajar.
ü Kemudian,guru perlu tentukan tahap penguasaan pelajar terhadap aspek tersebut.
ü Misalnya, apabila 80%-90% pelajar sudah dapat menguasai sesuatu tajuk, ini bermakna mereka sudah menguasai tajuk itu.

Menghubungkaitkan elemen-elemen dalam tajuk
ü Guru perlu susun elemen-elemen yang terdapat dalam setiap tajuk pengajaran pada peringkat perlakuan berdasarkan taksonomi objektif pengajaran.
ü Guru seterusnya mengaitkan semua elemen tersebut agar ia saling bertautan dan tidak berpisah.

Membina soalan ujian
ü Setiap elemen tadi harus diuji kepada setiap pelajar sekurang-kurangnya 1 soalan.
ü Soalan ujian yg sesuai perlu dibina utk ukur penguasaan pelajar terhadap elemen ini.

Mencadangkan tindakan susulan
ü Selepas ujian dibuat, tindakan susulan perlu dibuat berdasarkan keputusan ujian ini.
ü Jika pelajar masih lemah dalam sesuatu tajuk sebagai tindakan susulan, guru perlu ulang semula atau ubah pendekatan pengajaran

UJIAN SUMATIF
v Penilaian yang dibuat pada akhir pengajaran ( akhir penggal atau akhir tahun).
v Bertujuan untuk menentukan pencapaian pelajar pada akhir penggal persekolahan/akhir tahun serta keberkesanan sesuatu kurikulum.
Contoh :- Penilaian akhir tahun, peperiksaan percubaan UPSR dan PMRTUJUAN
¡ Memberikan gred kepada pelajar – membuat perbandingan pencapaian di kalangan pelajar.

¡ Sebagai petunjuk sama ada pelajar berjaya mengikuti sesuatu mata pelajaran baru atau tidak.

LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN
Membentuk Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

ü Jadual ini mengandungi maklumat yang lengkap tentang tajuk pengajaran,objektif pengajaran dan bilangan pengajaran
ü Memastikan keesahan ujian dari segi cakupan sukatan pelajaran dan objektif pengajaran yang ingin disampaikan

2. Membina Soalan
ü Soalan dibina berdasarkan kepada JSU dan haruslah menguji objektif pengajaran yang telah ditetapkan
ü Kertas soalan perlu mengandungi arahan yang jelas tentang bilangan soalan yang perlu dijawab

3. Mengumpulan Soalan Secara Sistematik
ü Soalan perlu dikumpul mengikut bentuknya seperti soalan objektif diasingkan daripada soalan mengisi tempat kosong.
ü Soalan ini juga disusun mengikut tajuk atau kesukarannya

4. Menguji Soalan Melalui Kajian Rintis
ü Mengkaji kesesuaian soalan kepada sampel pelajar dan membaiki soalan-soalan bagi memastikan ujian mempunyai keesahan yang tinggi.
ü Aras kesukaran dan daya diskriminasi soalan perlu juga dikira

Menyiapkan Skema Pemarkahan
ü Skema ini terdiri daripada jawapan kepada soalan ujian dan markahnya.
ü Menjadi panduan semasa memeriksa jawapan
ü Menyelaras pemarkahan supaya tidak berlaku ketidakadilan dalam pemberian markah


UJIAN BAKAT
Ø Ujian yang digunakan untuk membuat telahan tentang bakat atau keistimewaan yang dimiliki oleh pelajar.

Ø Terbahagi kepada 2 kumpulan;
i. Ujian bakat yang berasaskan kepada kajian besar-besaran
ii. Ujian bakat yang berasaskan kepada keperluan tertentu

UJIAN PENCAPAIAN
ü Ujian yang digubal oleh guru untuk mengukur sejauh mana pelajar dapat menguasai tajuk-tajuk yang diajar oleh guru, yang meliputi pengetahuan, pengalaman dan aplikasi.
ü Menentukan kesediaan pelajar untuk memulakan tajuk baru
ü Mengenalpasti masalah yang dihadapi pelajar bagi tajuk yang diuji

Tujuan
ü Memberikan maklumat asas untuk membuat telahan tentang prestasi masa depan seseorang pelajar dalam sesuatu bidang.
ü Memilih calon yang sesuai dengan tugas tertentu, kemasukan ke program latihan, permohonan biasiswa dan sebagainya.
ü Mengelompokkan individu dalam kumpulan tertentu mengikut kebolehannya


¡ Terbahagi kepada 2 jenis iaitu ujian rujukan norma dan ujian kriteria
¡ Ujian Rujukan Norma – membandingkan pencapaian pelajar dengan pelajar lain ( UPSR).
¡ Ujian Rujukan Kriteria – membandingkan pencapaian pelajar dengan beberapa kriteria tertentu seperti kemahiran menyelesaikan masalah matematik bagi tajuk pecahan